Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Lipsku

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku

 

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-18.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • na stronie opublikowano materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnych narzędzi do oceny strony.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Tkaczyk.

Kontaktować można się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem admin@powiatlipsko.pl. a także dzwoniąc na numer telefonu +48483783030.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku, zlokalizowane jest w trzech budynkach.

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Rynek 1 w Lipsku (siedziba główna)

Bezpośrednio do drzwi głównych budynku prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zarówno przy schodach jak i podjeździe, po obu stronach znajdują się poręcze.

Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona (szeroki chodnik, który jest obniżony przed schodami oraz podjazdem).

Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość i otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście do budynku.

Ze względu na brak różnicy poziomów wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony.

W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Schody mają odpowiednią szerokość biegu i są wyposażone w poręcz (nie są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia).

W budynku znajduje się winda o odpowiedniej wielkości (bez sygnalizacji dźwiękowej o zamykaniu i otwieraniu drzwi).

W windzie przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie, nie ma w niej poręczy po obu stronach (jest jedna poręcz na wprost).

Szerokość korytarzy umożliwia swobodny manewr osobie na wózku.

Na parterze znajduje się punk obsługi, co pozwala na załatwienie sprawy bez pokonywania dodatkowych barier architektonicznych.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze `oraz pierwszym piętrze.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych, oznaczone kolorem niebieskim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Partyzantów 4 w Lipsku (Wydział Komunikacji i Transportu).

Budynek ma trzy wejścia, dwa od strony ulicy Partyzantów i jedno od podwórza służącego jako parking dla pracowników i użytkowników budynku.

Do wszystkich wejść prowadzą kilkustopniowe schody. Schody od ul. Partyzantów mają po obu stronach poręcze.

Główne wejście do Wydziału Komunikacji i Transportu jest oznaczone. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona (szeroki chodnik).

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, po wcześniejszym zgłoszeniu są obsługiwane w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku, zlokalizowanej przy ul. Rynek 1.

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony.

Wydział Komunikacji i Transportu mieści się na parterze. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów.

Bezpośrednia obsługa odbywa się na „sali operacyjnej”, która znajduje się przy wejściu głównym.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe wyznaczone miejsce, znajduje się w odległości około 20 metrów od budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Iłżeckiej 6 w Lipsku (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

Do budynku prowadzi chodnik oraz droga dojazdowa; w kierunku drzwi głównych równia pochyła - podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażony w jedną poręcz po stronie zewnętrznej.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie dużego parkingu.

Budynek parterowy, nie ma zmian poziomów. Szeroki korytarz oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W bezpośrednim sąsiedztwie, zostały wydzielone 3 miejsca parkingowe, oznaczone kolorem niebieskim.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie Powiatowym w Lipsku przy pomocy tzw. asystenta.

Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w starostwie.

Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.