Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Organizacje pozarządowe » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2016


Zarząd Powiatu Lipskiego serdecznie zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2016”.

I etap konsultacji to zgłaszanie propozycji zmian /uwag /w odniesieniu do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2015” oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2016.

Prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.powiatlipsko.pl (zakładka: Organizacje pozarządowe).

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” a także Kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
 

Wnioski / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2016 można składać w terminie do dnia 23 października 2015 r.

1) za pośrednictwem internetu: promtur@powiatlipsko.pl
2) faksem: (48) 3783044, lub 3783032

3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku
    Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    27-300 Lipsko, ul. Rynek 1

4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 32, tel. (48) 3783032