Projekt ,,RAZEM ŁATWIEJ”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

,,RAZEM ŁATWIEJ”

od 1.07.2018r. do 30.04.2020r.

 

Projekt skierowany jest do 95 uczestników z  terenu powiatu lipskiego;

 • 45 wychowanków pieczy zastępczej,
 • 20 wychowanków MOS-u,
 • 30 osób niepełnosprawnościami

 

Rekrutacja będzie miała charakter etapowy

od 1.07.2018r.  do 30.12.2018r.:

Etap I - lipiec 2018r. dla RPZ,

Etap II - lipiec- wrzesień 2018r.dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i MOS-u,

Etap III - wrzesień –grudzień 2018r.- osoby z niepełnosprawnościami.

     

Dokumenty aplikacyjne można składać w biurze projektu;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

lub  za pomocą poczty elektronicznej: pcprlipsko@op.pl

Kontakt telefoniczny – 048-37 81 011

Strona internetowa projektu; pcprlipsko.samorzad.pl

Kwota dofinansowania : 1 049 998,56PLN

Całkowita kwota projektu: 1 314 478,56PLN

 

W  RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Pomoc psychologiczną,
 • Pomoc prawną,
 • Wsparcie pracowników socjalnych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Trening Integracji Emocjonalnej,
 • Trening Zastępowania Agresji,
 • Warsztaty Integracji Społecznej,
 • Trening Kompetencji Społecznych,
 • Zajęcia Psychoruchowe,
 • Szkolenie na kartę rowerową i pierwszą pomoc przedmedyczną,
 • Zajęcia animacyjne,
 • Warsztaty z efektywnego Uczenia się,
 • Wyjazdowe warsztaty survivalowe,
 • Zajęcia sportowo-ruchowe,
 • Wyjazd społeczno-aktywizacyjny,

 

W projekcie przewidziano;                            Projekt gwarantuje;

- szkolenia zawodowe,                             - materiały dydaktyczne,

-  płatne staże zawodowe,                        - właściwe warunki lokalowe,

- zwrot kosztów dojazdu,             - certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, 

                                                    - na szkoleniach zapewniamy poczęstunek.

  

Porady prawne, psychologiczne dla ON świadczone będą w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku na II piętrze  po adaptacji pomieszczeń i zainstalowaniu windy, przewidziany termin to 01.01.2019r.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału

Koordynator projektu

 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej  IX  ,,Wspieranie włączania społecznego i walka  z  ubóstwem’’, Działania 9.1 ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020