Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku

Projekty realizowane w ramach funduszy z UE » Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku

Od lewej: znak FE, barwy RP, logo marki Mazowsze i znak UE.​​​​​​​​​​​​​​

Podążając za dynamicznie zmieniającymi się trendami technologicznymi oraz dbając o jakość obsługi naszych  petentów Starostwo Powiatowe w Lipsku wdraża projekt pt. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem niniejszego projektu jest wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji oraz e-włączenia społecznego.

 

Cele szczegółowe to:

 1. Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Integracja systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego umożliwiająca świadczenie e-usług.
 3. Zwiększenie dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego.
 4. Poprawa poziomu bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry administracji samorządowej.
 6. Obniżenie kosztów pracy urzędu.
 7. Przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”.

 

Realizacja powyższych celów przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności usług publicznych oraz rozwoju elektronicznej administracji w Starostwie Powiatowym w Lipsku,
a także do zwiększenia zakresu udostępniania zasobów. Pozwoli na przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia” dzięki utworzeniu formularzy e-usług publicznych  oraz automatyzacji obsługi interesantów i ułatwieniu im dostępu do informacji. To z kolei przyczyni się zarówno do obniżenia kosztów pracy biurowej w urzędzie, jak i do skrócenia czasu obsługi.

 

Projekt zakłada realizację e-usług z zachowaniem zasady projektowania uniwersalnego. Dostęp do efektów projektu, będzie odbywał się na takich samych zasadach dla wszystkich użytkowników, m.in. poprzez działania:

 • strony internetowe i graficzne interfejsy użytkowników zostaną zaprojektowane zgodnie z wymogami WCAG 2.0,
 • zostanie zastosowany odpowiedni  kontrast i  powiększenie czcionki  na stronach  internetowych, aby z zawartością stron mogły zapoznać się osoby słabowidzące,
 • na stronie będzie opcja powiększania czcionki,
 • informacje o projekcie będą przekazane prostym językiem, łatwym do przeczytania i zrozumienia przez wszystkich użytkowników,
 • korzystanie z wytworzonych e-usług będzie możliwe za pośrednictwem różnych urządzań (komputerów, urządzeń mobilnych), różnych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych.

 

Mamy nadzieję, że Projekt „ Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego (w ramach osi priorytetowej II - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego  na lata  2014-2020 )  podniesie poziom  usług  już  istniejących i udostępni większą liczbę e-usług wychodząc naprzeciw potrzebom naszych petentów.

 

Wartość projektu: 1 301 782,80

Wysokość dofinansowania: 1 023 911,04 zł